Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

3. Záručná doba

4. Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

5. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru – reklamácia

Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.

6. Postup pri vybavení reklamácie

7. Záverečné ustanovenia

V Bratislave dňa 2.1. 2019

eot s.r.o.